Wrak Race już wkrótce. Zgłoś się do udziału!

Druga edycja Wrak Race odbędzie się już 30 kwietnia w Gorczenicy. Chcesz wziąć udział? Poznaj szczegóły.

„Wrak race” to wyścig samochodów, które zostały wycofane z ruchu. Jesteś posiadaczem takiego auta i masz ukończone 18 lat? Jeśli tak, ta propozycja jest dla Ciebie.

Obejrzyj zapowiedź

REGULAMIN II Auto Szulc Wrak Race
Miejsce :Stacja Orlen przy trasie Brodnica – Rypin
30.04.2017 r. godz 9.00
1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY
1.1. Do imprezy dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, z wyjątkiem samochodów wyposażonych w napęd na cztery koła.
1.2. Samochody wyposażone w instalację gazową dopuszczone są do uczestnictwa w imprezie tylko w przypadku całkowicie opróżnionej butli.
1.3 Samochody muszą być wyposażone w sprawnie działające hamulce i układ kierowniczy.
2. ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE.
2.1. Każda osoba, która zamierza dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w imprezie jako kierowca (obowiązkowe prawo jazdy kat. B) powinna mieć ukończone 18 lat w chwili przesłania zgłoszenia.
2.2. Zgłoszenie, o którym mowa w ppkt 2.1., należy przesłać na adres mailowy: zalek010@o2.pl
2.3. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w imprezie jako kierowca obowiązana jest, po przesłaniu
zgłoszenia, do uiszczenia wpisowego na rachunek bankowy:
Bank bs brodnica nr: 71 9484 1150 3200 0026 5409 0001
W tytule przelewu bankowego należy podać dane osoby, której zgłoszenie określone w ppkt 2.1. dotyczy i
nazwę imprezy (np. Jan Kowalski II Auto Szulc Wrak Race).
2.4. Wysokość wpisowego wynosi 150 PLN.
2.5. W razie gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem powyższych podpunktów Organizator ma
prawo odmówić przyjęcie zgłoszenia.
2.6. Organizator ma także prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.
2.7. W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia, wpłacone wpisowe zostanie zwrócone osobie zgłaszającej, której
ta odmowa dotyczy, na wskazany przez nią rachunek bankowy.
2.8 Zgłoszeń można również dokonywać osobiście w siedzibie firmy Auto Szulc Gorczenica 91a, 87-300 Brodnica.
Osoba do kontaktu Marcin 785 288 558
3. LISTA ZAŁÓG
3.1. Na liście może znaleźć się nie więcej niż 50 załóg.
Organizator może modyfikować według własnego uznania ilość miejsc na liście, o której mowa w zdaniu pierwszym.
3.2. Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych
o których mowa w ppkt 2.2. oraz po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora środków wpłaconych tytułem wpisowego przez osoby zgłaszające.
3.2.1. O pierwszeństwie wpisania na listę załóg decyduje chwila zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora wpłaconego wpisowego przez osobę zgłaszającą.
3.2.2. W razie przekroczenia ilości miejsc, o której mowa w ppkt 3.1. wpłacone przez osoby zgłaszające,
które nie zostały wpisane na listę załóg, wpisowe zostanie zwrócone w całości na wskazane przez nie rachunki bankowe.
3.3. Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot.
3.4. Kierowcą jest osoba, która dokonała zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zgodnie z pkt 2 ppk 2.1.-p pkt 2.4
3.5. Kierowca ma prawo do uczestnictwa w imprezie z udziałem pilota. Pilot powinien mieć ukończone
18 lat.
3.6. Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu imprezy.
Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w imprezie oraz do okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
4. LOSOWANIE
4.1. Załogi zostaną podzielone na grupy w drodze losowania.
5. TOR
5.1 Impreza odbywa się na okazjonalnym torze w Gorczenicy przy Stacji Orlen (wylot z Brodnicy na Rypin Sierpc).
5.2 Na terenie Parku serwisowego przestrzega sie zasad ochrony środowiska. Straty powstałe w wyniku wycieku oleju lub innych płynów eksploatacyjnych pokrywa Uczestnik.
6. PRZEBIEG ZAWODÓW
6.1. Impreza przebiega zgodnie z Komunikatem ustalonym przez Organizatora.
6.2. Organizator zamieszcza komunikat (nie póżniej niż dwa tygodnie przed terminem imprezy)
na stronie internetowej http://www.auto-szulc.pl
6.3. Organizator pełni funkcję sędziego oraz sprawuje pieczę nad przebiegiem imprezy. Wszystkie decyzje
wydane podczas imprezy są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6.4 W przypadkach spornych uczestnik może złozyć zażalenie- zażalenie rozpatrzy Komisja zawodów bezpośrednio w dniu zawodów
7. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS IMPREZY
7.1. Samochód dopuszczony do imprezy musi być wyposażony w sprawne pasy bezpieczeństwa i sprawną gaśnice samochodowa.
7.2. Załogi pokonują trasę w kaskach i w zapiętych pasach z zachowaniem szczególnej ostrożności
7.3. Samochód nie może mieć wystających elementów poza obrys karoserii.
7.4. W samochodach dopuszczonych do imprezy należy zdemontować tablice rejestracyjne oraz kołpaki jeśli samochód takie posiada.
7.5. Zabrania się ze względów bezpieczeństwa posiadania w kabinie nie przymocowanych elementów jak gasnice,
klucze, koła itd.
7.6. Zabrania sie wychodzenia z samochodu na Torze w trakcie trwania wyścigu bez zezwolenia sędziego.
7.7. Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas imprezy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku określonych w art. 115 § 16 pkt. 1 Kodeksu
Karnego. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy i pilota poddania się badaniu alkomatem.
7.8. W razie nie spełnienia wymogów, o których mowa w ppkt 7.1. – ppkt 7.7. oraz naruszenia zakazów, o
których mowa w ppkt 7.6. – ppkt 7.7., a także w razie odmowy poddania się badaniu alkomatem, Organizator ma prawo do wykluczenia załogi z imprezy. W takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.
7.9. Montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe, sportowe kierownice, pasy szelkowe, pałąki
bezpieczeństwa są dopuszczalne.
7.10. Oznaczenia Flag Szachownica czarno biała – rozpoczęcie oraz zakończenie wyścigu Żółta – niebezpieczeństwo na Torze zachowaj szczególną ostrożność
Czerwona – pzrerwanie wyścigu, samochody STOP!!!
7.11. Uczestnicy imprezy winni bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu, znaków, wskazówek,
nakazów oraz sygnałów Organizatorów oraz jego personelu.
7.12. Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiazane są podczas trwania imprezy do sportowego i
kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu tych określeń. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników itp.
W miejscach poza terenami prób sportowych oraz odcinkami testowymi wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak piszczenie oponami czy nie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika. W przypadku uporczywego lekceważenia w/w zaleceń i innych zachowań łamiących regulamin imprezy a zwłaszcza w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników, załodze grozi wykluczenie z imprezy.
7.13. Każdy z uczestników, tj. każdy kierowca oraz pilot, bierze udział w imprezie na własną
odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie imprezy zarówno wobec startujących jak i osób postronnych.
7.14. W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, który takiego naruszenia się dopuścił,
odpowiada osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem szkody w mieniu Organizatora, właściciela Toru, innych uczestników imprezy oraz osób trzecich.
8. SAMOCHODY ORAZ LOGISTYKA
8.1. Organizator umożliwia wcześniejsze niż w dniu imprezy dostarczenie samochodu na teren imprezy.
8.2. Właściciel samochodu, który brał udział w imprezie, ma możliwość pozostawienia samochodu po
imprezie (Organizator posiada umowę z auto-złomem), istnieje możliwość sprzedaży samochodu Organizatorom.
9. NAGRODY
9.1. Nagrody oraz sposób ich zdobywania zostanie określony w Komunikacie.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.